Čím se zabýváme

Naše spo­leč­nost AM Sup­port a.s. se za­bý­vá op­ti­ma­li­za­cí in­ves­tic a je­jich pod­po­rou. Naše hlav­ní stra­te­gie a cíle spo­čí­va­jí ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí a v pří­pa­dě je­jich re­a­li­za­cí je­jich ná­sled­nou pod­po­rou.

Strategie a cíle

Hlav­ní stra­te­gie spo­leč­nos­ti AM Sup­port a.s. spo­čí­vá ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí. V pří­pa­de je­jich re­a­li­za­ce v pod­po­ře těch­to in­ves­tic.

Valná hromada

Dobrý den všem akcionářům AM Support a.s

Na přelomu ledna a února se podle původního plánu měla uskutečnit řádná valná hromada naší společnosti. Aktuální pandemická situace a přijatá epidemiologická opatření  bohužel ovlivňují mnoho věcí kolem nás a ovlivnily i  konání valné hromady. Valná hromada proto neproběhne klasickým způsobem, ale bude provedeno hlasování akcionářů mimo valnou hromadu ( per rollam )

  • 3.1.2021 Každý akcionář obdrží emailem návrh Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady. Současně bude v emailu uveden také způsob, jakým dojde k hlasování.
  • Do 18.1.2021 může každý akcionář podat návrh nebo protinávrh Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady. Ve stejném termínu může každý akcionář vznést dotaz, připomínku nebo protest k navrženým bodům hlasování
  • 19.1.2021 obdrží akcionáři návrh správní rady na rozhodnutí mimo zasedání valné hromady a v případě, že budou podány, též protinávrhy akcionářů,  spolu s hlasovacím lístkem k hlasování k  jednotlivým bodům programu.Do 15 dnů je potřeba vyplněné hlasovací lístky odevzdat!
  • V krátkosti ke způsobu organizace rozhodnutí mimo zasedání a hlasování :  každý akcionář si vytiskne Návrh rozhodnutí valné hromady mimo zasedání  a Hlasovací lístek  k bodům hlasování.  Hlasovací lístek  nahoře vyplní svými údaji, zaškrtne v  hlasovacím políčku u každého bodu programu zda hlasujte pro nebo  proti  a na konci se podepíše (podpis nemusí být ověřený ) – takto vyplněný hlasovací lístek s Vaším hlasováním  pošlete na adresu sídla společnosti na adresu  Záhřebská 33 , 120 00 Praha – Vinohrady, případně, po předchozí tel. domluvě, můžete odevzdat přímo mně .
  • Přesný popis a postup hlasování naleznete v příloze u hlasovacího lístku!
  • 3.2.2021  proběhne sčítání hlasovacích lístků a následně obdržíte email o tom, jak hlasování u jednotlivých bodů  dopadlo. Sčítání proběhne v přítomnosti členů správní rady, kteří budou mít časový prostor se ho zúčastnit.
  • Obdržené hlasovací lístky budou archivovány k případnému nahlédnutí.

Toto je postup konání VH tak, aby vše proběhlo v mezích zákona a každý akcionář měl možnost využít svého hlasovacího práva i  za této  složité epidemiologické situace.

3.2.2021 odpoledne  je předpokládaný datum, kdy proběhne online připojení akcionářů obou akciových společností, tedy Support Advanced a AM Support. Hostem tohoto připojení bude i pan Procházka.

Podrobné info o tomto on-line připojení Vám zašlu později.

Do 18.1.2021 žádám každého akcionáře, který by chtěl dát otázku panu Procházkovi nebo měl jiné otázky  do tohoto on-line připojení, aby tyto otázky poslal emailem zde.

Přeji vám všem  vše dobré do roku 2021

Palo Magyar

2020

Per Rollam

Přesný popis a postup hlasování.

Učetní uzavěrka 2020

Účetní uzavěrka v PDF ke stažení a vytištění.

Rozvaha 2020

Účetní uzavěrka – Rozvaha v PDF ke stažení a vytištění.

Výkaz zisků a ztrát 2020

Účetní uzavěrka – Rozvaha v PDF ke stažení a vytištění.

2019

Učetní uzavěrka 2020

Účetní uzavěrka v PDF ke stažení a vytištění.