Čím se zabýváme

Naše spo­leč­nost AM Sup­port a.s. se za­bý­vá op­ti­ma­li­za­cí in­ves­tic a je­jich pod­po­rou. Naše hlav­ní stra­te­gie a cíle spo­čí­va­jí ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí a v pří­pa­dě je­jich re­a­li­za­cí je­jich ná­sled­nou pod­po­rou.

Strategie a cíle

Hlav­ní stra­te­gie spo­leč­nos­ti AM Sup­port a.s. spo­čí­vá ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí. V pří­pa­de je­jich re­a­li­za­ce v pod­po­ře těch­to in­ves­tic.

Valná hromada

Dobrý den všem akcionářům AM Support a.s. 

Dovoluji si Vás pozvat na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 12.12.2023 od 16.45 hod

v zasedací místnosti společnosti FN Nano s.r.o. na adrese U Slovanky 1388/5, 18200 Praha 8 – Libeň

Hlavními body jednání valné hromady bude schválení účetní závěrky společnosti do 30.09.2023 

a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Pozvánku na valnou hromadu společnosti AM Support a.s., která se uskuteční dne 12.12.2023, včetně 

dokumentů k účetní závěrce za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023, naleznete zveřejněny 

v přílohách zde na webových stránkách společnosti. 

Současně budou veškeré výše uvedené dokumenty fyzicky k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 

12.11.2023 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin. 

S ohledem na organizační důvody a technické zajištění akce prosím akcionáře, kteří se plánují valné 

hromady zúčastnit, aby byli tak laskavi a dali mi to předběžně vědět. 

Věřím, že se společně ve zdraví sejdeme v dostatečném počtu a valná hromada zdárně proběhne. 

Děkuji a přeji Všem především pevné zdraví a hodně pohody. 

Palo Magyar