Čím se zabýváme

Naše spo­leč­nost AM Sup­port a.s. se za­bý­vá op­ti­ma­li­za­cí in­ves­tic a je­jich pod­po­rou. Naše hlav­ní stra­te­gie a cíle spo­čí­va­jí ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí a v pří­pa­dě je­jich re­a­li­za­cí je­jich ná­sled­nou pod­po­rou.

Strategie a cíle

Hlav­ní stra­te­gie spo­leč­nos­ti AM Sup­port a.s. spo­čí­vá ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí. V pří­pa­de je­jich re­a­li­za­ce v pod­po­ře těch­to in­ves­tic.

Valná hromada

Dobrý den všem akcionářům AM Support a.s

V příloze zasílám pozvánku na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 7.12.2021 od 17.30 hod v zasedací místnosti společnosti FN Nano s.r.o. na adrese U Slovanky 1388/5, 18200 Praha 8 – Libeň za účasti notáře.

Hlavními body jednání valné hromady bude schválení účetní závěrky společnosti do 30.09.2021, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledky a změna stanov společnosti.

Změnu stanov společnosti si vyžádala obsáhlá novela Zákona o obchodních korporacích, která vešla v platnost dne 1.ledna 2021 a která do konce roku 2021 ukládá všem společnostem povinnost do konce tohoto roku provést změny v zakladatelských dokumentech tak, aby odpovídaly ustanovením  novelizovaného zákona a aby tyto nové informace společnost zapsala do obchodního rejstříku.

Navržená změna stanov je tedy především formální úpravou, ve které se stanovy dávají do souladu s aktuálním zněním zákona. 

Stanovy se budou schvalovat ve formě nového úplného znění stanov.

Návrh nového úplného znění stanov a dokumenty k účetní závěrce společnosti naleznete v příloze. 

Současně  budou veškeré výše uvedené dokumenty fyzicky k nahlédnutí  v sídle Společnosti ode dne 8.11.2021 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické  situaci a obavám z možných případných restriktivních opatření,  ale hlavně s ohledem na organizační důvody a technické zajištění akce prosím všechny akcionáře, aby mi dali vědět, kdo předběžně plánuje se zasedání valné hromady zúčastnit.

Věřím, že se společně ve zdraví sejdeme a valná hromada zdárně proběhne.

Děkuji a přeji hlavně hodně zdraví  a pohody .

Palo Magyar

 

2021